ПРО ВПС "ФУТБОЛ УКРАЇНИ"
КЕРІВНИЦТВО
СТАТУТ
КОНТАКТИ
 
 
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ
ПРАКТИЧНА РОБОТА
ПОСТАНОВИ
ПАРТНЕРИ
Федерація профспілок України
Асоціація футболістів-професіоналів України
FIFPro
Федерація футболу України
Прем'єр-ліга України
Професіональна футбольна ліга України
UTUFU.ORG.UA

СТАТУТ ВПС «ФУТБОЛ УКРАЇНИ»

1. Загальні положення
2. Основна мета і завдання Профспілки
3. Умови і порядок прийняття в члени Профспілки та вибуття з неї
4. Права та обов'язки членів Профспілки
5. Організаційна будова Профспілки
6. Вищі органи Профспілки
7. Кошти та майно Профспілки
8. Комісії Профспілки
9. Повноваження членів виборних профспілкових органів
10. Про права органів Профспілки як юридичних осіб
11. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки
12. Порядок виходу із Профспілки та припинення її діяльності
13. Заключні положення


Загальні положення

 1. Професійна спілка "Футбол України" (далі — Профспілка) —добровільна всеукраїнська громадська організація, що об'єднує на добровільних засадах футболістів, працівників асоціацій, футбольних клубів та громадян, пов'язаних спільними інтересами професійної діяльності, спрямованої на розвиток і піднесення авторитету українського футболу, представляє І захищає права та інтереси членів Профспілки.

 2. Профспілка діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", законодавства України та цього Статуту.

 3. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна, керується принципами, добровільності рівності, демократії, самоврядування, відкритості та гласності, виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, колегіальності розгляду і вирішення питань, обов'язковості виконання рішень, прийнятих у межах, визначених цим Статутом.

 4. Профспілка будує свої відносини з Федерацією футболу України, Професіональною футбольною лігою України і футбольними клубами на принципах взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та угод, укладеними сторонами.

 5. Профспілка взаємодіє з іншими профспілками, об'єднаннями профспілок України, може співпрацювати з профспілками зарубіжних країн, вступати на добровільних засадах до Федерації профспілок України, об'єднуватися в спілки, асоціації, тощо.

 6. Профспілка володіє повною організаційною та фінансовою самостійністю, визначає свою структуру, обирає керівні органи, створює свій виконавчий апарат, з моменту державної реєстрації е юридичною особою, має свої рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, символіку та інші реквізити, які затверджуються Президією ЦК Профспілки. Символіка реєструється в порядку, встановленому законодавством.

 7. Повна назва Профспілки — Всеукраїнська професійна спілка "Футбол України". Скорочена назва (абревіатура) — ВПСФУ.

 8. Юридична адреса керівних органів — місто Київ, 01001, вул. Грушевського, 3.

Основна мета і завдання Профспілки

 1. Основною метою діяльності Профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.


 2. Профспілка у встановленому чинним законодавством порядку:

  2.1. Бере участь у розробці нормативних актів з соціально-економічних питань і трудових відносин у системі футболу.

  2.2. Через співпрацю з народними депутатами України вносить пропозиції щодо законодавчих актів до органів державної влади з питань, що стосуються соціально-трудової сфери, соціального захисту громадян.

  2.3. Висловлює, відстоює узгоджену позицію первинних профспілкових організацій щодо соціально-економічної ситуації та суспільно-політичних подій, вдається до конкретних дій у разі порушень прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, нормами міжнародного права, використовуючи усі легальні форми й методи профспілкової діяльності — переговори, домовленості, посередництво, процедури примирення, угоди та договори.

  2.4. Здійснює громадський контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, трудового законодавства, бере участь у захисті економічних і соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.

  2.5. Веде переговори, укладає договори та угоди від імені членів Профспілки у порядку, встановленому законодавством, контролює їх виконання.

  2.6. Проводить інформаційну та агітаційну роботу, яка забезпечує широку гласність діяльності Профспілки та її виборних органів.

  2.7. Організовує серед членів Профспілки та їх сімей культмасову, спортивну роботу.

  2.8. Для вирішення статутних завдань здійснює господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку установ або організацій із статутом юридичної особи, формує відповідні фонди.

  2.9. Здійснює організацію оздоровлення членів Профспілки і їх сімей, взаємодіє з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями (спілками, асоціаціями) та організаціями в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування та дитячого оздоровчого відпочинку.

  2.10. Дбає про соціальний І правовий захист профспілкових працівників та активу, організовує Їх навчання, підвищення кваліфікації, надає профспілковим організаціям, їх членам методичну, правову, матеріальну допомогу.

  2.11. Інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.

  2.12. Приймає участь в управлінні державним соціальним страхуванням.

Умови і порядок прийняття в члени Профспілки та вибуття з неї

 1. Членами Профспілки можуть бути працівники неаматорських і аматорських футбольних клубів (команд), гравці, тренери, спеціалісти та інші особи, які працюють чи зайняті в системі футболу, за умови визнання ними даного Статуту і сплати членських внесків.

 2. Профспілка відкрита для вступу до неї працівників суміжних організацій, установ та підприємств, викладачів та студентів навчально-освітніх закладів спортивних та інших спрямувань, які визнають Статут, завдання і принципи діяльності Профспілки.

 3. Вступ у члени Профспілки і вихід з неї здійснюються на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої в первинну організацію, у порядку, визначеному зборами членів Профспілки або профкомом. Статутом не обмежується подвійне членство у профспілках.

 4. Стаж профспілкового членства обчислюється з дня прийняття рішення профспілковим органом про прийом у члени Профспілки.

 5. Члени Профспілки перебувають на обліку .в профспілковій організації за місцем основної роботи. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразку протягом одного місяця після рішення про прийняття. Форма квитка затверджується Президією ЦК. За членами Профспілки, які перейшли на роботу з установ, організацій або підприємств, працівники яких об'єднуються іншою профспілкою, зберігається стаж профспілкового членства.

 6. Члени Профспілки, які беруть активну участь у діяльності профспілкових організацій, за рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені знаками, цінними подарунками та грошовими преміями.

Права та обов'язки членів Профспілки

 1. Член Профспілки має право:

  1.1. На захист своїх прав та інтересів з питань, що передбачені чинним законодавством України, звертатись до профспілкових органів із заявами та пропозиціями, вимагати відповідей і роз'яснень по суті своїх звертань.

  1.2. Обирати і бути обраним до профспілкових органів, на конференції та з'їзді.

  1.3. Брати участь у профспілкових зборах, конференціях, засіданнях виборних профспілкових органів, на яких розглядаються питання, що стосуються його прав та інтересів.

  1.4. Вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборах, конференціях, з'їздах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції. Відкрито висловлювати та відстоювати свою думку, брати участь у розробці та прийнятті рішень.

  1.5. Брати участь у колективному трудовому спорі, страйку та інших заходах, організованих Профспілкою, що не суперечать діючому законодавству.

  1.6. Вільно виходити з Профспілки за особистою заявою в первинну профспілкову організацію.

  1.7. Одержувати в профспілкових органах безкоштовну юридичну консультацію, а також допомогу з питань соціальних, трудових відносин, включаючи Їх офіційне представництво і захист у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

  1.8. Користуватися пільгами, визначеними для членів Профспілки, в тому числі матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки.

  1.9. Отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів.

  1.10. Одержувати відповідно до вимог законодавства путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе і членів сім'ї, користуватися послугами каси взаємодопомоги при профкомі та кредитної спілки, фізкультурно-спортивних, культурних та інших установ Профспілки на умовах, визначених для членів Профспілки.

  1.11. Брати участь у роботі контрольно-ревізійних органів Профспілки.

  1.12. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством.


 2. Член Профспілки зобов'язаний:

  2.1. Визнавати та виконувати вимоги Статуту Профспілки, рішення виборних органів, прийняті відповідно до цього Статуту, діяти в інтересах зміцнення Профспілки.

  2.2. Не допускати дій, що можуть зашкодити діяльності Профспілки.

  2.3. Брати активну участь у роботі профспілкової організації, сприяти реалізації рішень профспілкових органів, чітко та неухильно виконувати умови контрактів, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, ефективно та якісно на професійному рівні виконувати службові обов'язки, передбачені трудовим договором, Колективною Угодою.

  2.4. Всіляко сприяти захисту і відстоюванню інтересів українського футболу, підвищенню його іміджу та авторитету.

  2.5. Бути присутнім на зборах, а при розгляді його особистих питань — на засіданнях інших профспілкових органів.

  2.6. Щомісячно в установленому порядку сплачувати членські внески.


 3. Члени Профспілки не відповідають своїми грошовими коштами та майном за зобов'язаннями Профспілки та її органів, як і Профспілка не відповідає своїми коштами і майном за зобов'язаннями членів Профспілки.


 4. За невиконання статутних вимог, нанесення збитків профорганізації або протидію в досягненні мети і завдань Профспілки, а також за несплату членських внесків понад З місяці без поважних причин до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи стягнення: попередження, догана, виключення з Профспілки.


 5. Рішення про накладання стягнення та виключення з Профспілки члена Профспілки приймається в його присутності первинною профспілковою організацією або профспілковим органом. У разі відмови члена Профспілки без поважних причин бути присутнім на профспілкових зборах, засіданні профоргану ці питання можуть вирішуватися без нього.


 6. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх при наявності кворуму.


 7. Питання про зняття з члена Профспілки стягнення може бути розглянуте відповідним профорганом не пізніше ніж через рік.


 8. Стягнення втрачає силу через 12 місяців. Виключений з Профспілки може бути прийнятий у члени Профспілки на загальних підставах, але не раніше ніж через рік. У разі скасування рішення про виключення, яке винесене необгрунтоване, виключений з членів Профспілки вважається поновленим у членах Профспілки з моменту його виключення.


 9. Виключений з Профспілки має право у двомісячний термін з моменту винесення рішення оскаржити це рішення у вищому органі Профспілки. Заява розглядається профспілковими органами протягом не більше як одного місяця з моменту її подання.


 10. Виключений або вибулий із Профспілки не має права на спільне профспілкове майно, сума сплачених ним внесків не повертається.

Організаційна будова Профспілки

Первинні профспілкові організації

 1. Профспілка будується за адміністративно-територіальним принципом, складається з первинних профспілкових організацій футбольних клубів та інших установ, організацій і підприємств, які е її організаційними ланками, має статус всеукраїнської та юридичної особи.


 2. Основою Профспілки являється первинна профспілкова організація, яка створюється при наявності не менше трьох членів Профспілки за місцем їх роботи чи навчання.


 3. Якщо в трудовому колективі є менше трьох членів Профспілки, то вони входять до складу найближчої за розташуванням профспілкової організації.


 4. Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про її створення та повідомили вищі органи про своє приєднання до Профспілки, в основу діяльності якої покладено цей Статут.


 5. Президія Центрального комітету Профспілки розглядає питання про постановку на облік первинної профспілкової організації не пізніше як через місяць з дня надходження рішення про ЇЇ створення.


 6. Первинна профспілкова організація діє згідно цього Статуту, рішень вищих профспілкових органів, законодавства України.


 7. Вищим органом первинної профспілкової організації є загальні профспілкові збори, які скликаються профспілковим комітетом або профорганізатором по мірі необхідності, але не менше двох разів на рік.


 8. Про скликання зборів повідомляється не пізніше як за місяць до їх проведення.


 9. Профспілкові збори:

  9.1. Визначають цілі і пріоритетні напрямки роботи профспілкової організації, вирішують питання власної структури.

  9.2. Для проведення поточної роботи обирають:
  — профспілковий комітет в первинній профспілковій організації, що об'єднує більше 15 членів Профспілки — Голову профкому, його заступника, членів профкому і скарбника терміном на 3 роки;
  — профорганізатора і його заступника терміном на 1 рік в первинній профспілковій організації, що об'єднує не більше 15 членів Профспілки;
  — ревізійну комісію
  — делегують своїх представників до складу вищих органів Профспілки;
  — щорічно заслуховують звіти про роботу профспілкового комітету (профорганізатора).

  При необхідності вносять зміни до складу профкому;
  — приймають рішення про розпуск первинної профспілкової організації у разі ліквідації футбольного клубу, підприємства, організації, установи;
  — розглядають інші питання діяльності первинної профспілкової організації.


 10. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів Профспілки, які перебувають на обліку в профспілковій організації.


 11. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах членів Профспілки при наявності кворуму. Форма голосування (відкрите, таємне) визначається зборами.


 12. Профспілковий комітет:

  12.1. Організовує свою роботу відповідно до цього Статуту, рішень З'їзду, Конференції, Центрального комітету (Пленумів), Президії Профспілки, профспілкових зборів, інших нормативних документів, що регулюють внутріспілкову роботу.

  12.2. Скликає профспілкові збори, організовує їх підготовку і проведення. Звітує про свою роботу перед членами Профспілки на зборах первинної профспілкової організації.

  12.3. Укладає від імені трудового колективу договір з адміністрацією футбольного клубу, установи, організації щодо трудових і соціально-економічних відносин, здійснює контроль за його виконанням.

  12.4. Організовує роботу в період між профспілковими зборами по виконанню Їх власних рішень, постанов вищих органів Профспілки.

  12.5. Здійснює громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, захищає Інтереси членів Профспілки з соціально-економічних питань, оплати праці, зайнятості, охорони праці і здоров'я, побуту, культури.

  12.6. Разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, дає дозвіл на проведення надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

  12.7. У випадках, передбачених законодавством про працю, розглядає письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником, який є членом Профспілки. Здійснює громадський контроль за виконанням власником до вивільнюваних працівників пільг і компенсацій згідно КЗпП України.

  12.8. Здійснює громадський контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в установі або організації, права користування нарівні з їх працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із Статутом установи або організації та колективним договором.

  12.9. Затверджує штатний розклад профспілкового комітету, визначає посадові оклади, конкретні розміри винагороди, матеріальну допомогу членам Профспілки, доплати активу профспілкового комітету, визначає розміри разової грошової допомоги членам Профспілки при тимчасовій втраті роботи чи працездатності.

  12.10. Розпоряджається коштами первинної профспілкової організації на основі затвердженого зборами кошторису.

  12.11. У межах своєї компетенції контролює використання коштів державного соціального страхування по призначенню допомоги, здійснює планування та направляє їх на санаторно-курортне лікування, відпочинок працівників та членів їх сімей.

  12.12. Інформує на зборах профспілкової організації про діяльність виконавчих органів Профспілки. Розглядає поточні питання трудової діяльності футбольного клубу, організації. Вносить пропозиції та зауваження.

  12.13. Делегує частину своїх прав і повноважень Голові профкому з обов'язковим наступним затвердженням прийнятих ним рішень.

  12.14. Засідання профкому проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць. Засідання вважаються правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів профкому. Рішення профкому приймається більшістю голосів членів профкому, присутніх на засіданні, при наявності кворуму.

  12.15. Рішення профкому, що не відповідають нормам трудового законодавства, Статуту, нормативним документам Профспілки, підлягають перегляду, в тому числі за пропозицією вищого за підпорядкуванням органу, а їх дія призупиняється до прийняття іншого рішення.


 13. Голова профспілкового комітету:

  13.1. Вступає в права, передбачені Статутом Профспілки при умові дотримання встановленого порядку проведення виборів після визнання його повноважень вищим за підпорядкуванням органом.

  13.2. Є повноважним представником профспілкової організації. Скликає засідання профспілкового комітету, головує на них.

  13.3. Вступає у взаємовідносини і веде переговори від імені профкому з власником або його представником, з будь-якими державними та іншими організаціями, установами, посадовими особами.

  13.4. Здійснює керівництво штатними працівниками профспілкового комітету.

  13.5. Несе відповідальність перед членами Профспілки і вищим за підпорядкуванням профспілковим органом за виконання в первинній організації положень Статуту Профспілки та Інших нормативних документів Профспілки.

  13.6. За дорученням профспілкового комітету здійснює інші повноваження.

  13.7. Голова профкому (профорганізатор) може бути достроково звільнений профспілковими зборами на вимогу не менш як третини членів профспілки, які перебувають на обліку в профорганізації, або за його власним бажанням.


 14. Профорганізатор:

  14.1. Підзвітний зборам членів Профспілки і представляє їх інтереси у вищих профспілкових органах.

  14.2. Скликає збори профорганізації, вносить їх на розгляд питання виробничого характеру і громадського життя колективу.

  14.3. Забезпечує виконання постанов профспілкових зборів, залучає працівників до Профспілки, веде облік членів Профспілки.

  14.4. Разом з роботодавцем розглядає питання умов праці і заробітної плати, режиму праці і відпочинку.

  14.5. Здійснює громадський контроль за виконанням законодавства, про оплату праці і з охорони праці.

  14.6. Погоджує з адміністрацією Правила внутрішнього розпорядку, черговість надання відпусток, призначає допомогу з державного соціального страхування, організує допомогу хворим, контролює виконання ними приписаного лікарем режиму, виносить на розгляд зборів членів Профспілки питання оплати путівок на санаторно-курортне лікування і відпочинок.

  14.7. Вирішує усі фінансові та інші питання, які стосуються діяльності профспілкової організації.

Вищі органи Профспілки

 1. Вищими керівними органами Профспілки є:
  — З'їзд Профспілки (З'їзд);
  — Центральний комітет Профспілки (ЦК);
  — Президія Центрального комітету (Президія);
  — Конференція;
  — Профспілкові збори.


 2. Найвищим керівним органом Профспілки е З'їзд, який скликається один раз на п'ять років ЦК.


 3. Про скликання і порядок денний З'їзду Оголошується не пізніше ніж за три місяці до його відкриття. Норма представництва визначається ЦК, а порядок обрання делегатів З'їзду — первинними профспілковими організаціями.


 4. Позачерговий З'їзд (Конференція на правах З'їзду) скликається ЦК на вимогу не менше третини членів ЦК або третини первинних профспілкових організацій.


 5. Позачерговий З'їзд проводиться не пізніше 3 місяців з дня вимоги про це.


 6. З'їзд:

  6.1. Приймає рішення про створення або ліквідацію Профспілки, затверджує Статут Профспілки, вносить доповнення та зміни до нього.

  6.2. Затверджує символіку Профспілки.

  6.3. Визначає чергові завдання Профспілки.

  6.4. Затверджує Положення про Ревізійну та Мандатну комісії, вносить зміни і доповнення до них, обирає персональний склад.

  6.5. Заслуховує звіти про діяльність ЦК, Ревізійної та Мандатної комісій, дає оцінку їх діяльності.

  6.6. Підтверджує повноваження обраних прямим делегуванням членів ЦК, обирає Президію, Ревізійну, Мандатну комісії.

  6.7. Приймає рішення про вступ Профспілки в об'єднання професійних спілок України, міжнародні профспілкові організації, а також про вихід із них.

  6.8. Обирає та звільняє голову Профспілки і його заступника, голову Ревізійної комісії, голову Мандатної комісії.
  Обрані З'їздом голова Профспілки та його заступник входять до складу ЦК за посадою.

  6.9. Розглядає інші питання діяльності Профспілки.

  6.10. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

  6.11. Рішення З'їзду приймається більшістю голосів делегатів, присутніх на його засіданні, при наявності кворуму. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає З'їзд.

  6.12. З'їзд має право делегувати ЦК окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції З'їзду.


 7. У період між з'їздами вищим органом Профспілки є ЦК, який уповноважений вживати усіх необхідних заходів з метою реалізації мети і завдань Профспілки, втілення в життя рішень З'їзду, а також вирішувати інші питання. Термін повноважень ЦК—п'ять років, його засідання (Пленуми) проводяться не рідше, ніж два рази на рік.


 8. Позачергове засідання ЦК скликається його Президією з ініціативи або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішеннями їх колегіальних органів.


 9. Рішення про скликання засідання ЦК, проекти його порядку денного і дату проведення приймається Президією не пізніше, як за місяць до його відкриття.


 10. ЦК формується первинними профспілковими організаціями шляхом прямого делегування і затверджується З'їздом. Головою ЦК є голова Профспілки, а його заступник є заступником голови ЦК за посадою.
  ЦК збирається на перше засідання за умови обрання не менше, як двох третин його чисельного складу і набуває статутних повноважень після підтвердження Мандатною комісією правомочностей його членів.


 11. Первинні організації Профспілки в разі необхідності мають право достроково відкликати (замінити) члена ЦК. Порядок обрання (делегування) до складу ЦК на термін його повноважень та порядок відкликання (заміни) його членів визначають первинні організації Профспілки.


 12. Засідання ЦК вважаються правомочними, якщо в його роботі беруть участь не менше як двох третин членів ЦК.


 13. Рішення ЦК приймається більшістю голосів присутніх на засіданні його членів з правом голосу при наявності кворуму.
  Форму голосування (відкрите, таємне) визначає ЦК.


 14. ЦК:

  14.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних положень та рішень З'їзду.

  14.2. Звітує про свою діяльність перед З'їздом.

  14.3. За дорученням З'їзду вносить зміни до Статуту Профспілки.

  14.4. Координує діяльність організаційних ланок Профспілки, надає їм практичну допомогу в реалізації їх прав і повноважень.

  14.5. Укладає з Федерацією футболу України та Професіональною футбольною лігою України Колективну Угоду, спрямовану на соціально-економічний та правовий захист членів Профспілки, проводить переговори в цьому напрямку по розбіжностях, що виникають.

  14.6. Затверджує дату, порядок денний З'їзду, попередньо розглядає документи, які виносяться на розгляд З'їзду. Приймає рішення про проведення З'їзду.

  14.7. Заслуховує інформацію про роботу Президії.

  14.8. Заслуховує звіти Голови, його заступника, дає оцінку їх діяльності, заслуховує інформації керівників організаційних ланок про виконання рішень органів Профспілки.

  14.9. Заслуховує повідомлення Мандатної комісії щодо повноважень членів ЦК, приймає відповідні рішення.

  14.10. Розглядає питання про дострокове припинення повноважень Голови ЦК і його заступника у випадках, передбачених Статутом.

  14.11. В період між З'їздами підтверджує повноваження нових членів ЦК замість вибулих або відкликаних членів делегованих організаційними ланками.

  14.12. Формує і затверджує профспілковий бюджет, кошторис витрат членських профспілкових внесків і на його основі затверджує розмір їх відрахувань на свою діяльність.

  14.13. Приймає рішення про входження до об'єднань профспілок І вихід з них.

  14.14. Делегує до складу органів профоб'єднання, членом яких є Профспілка, своїх представників, а також у разі необхідності достроково відкликає їх.

  14.15. ЦК може делегувати окремі свої повноваження Президії ЦК і Голові ЦК та його заступнику, крім повноважень, делегованих йому З'їздом.


 15. Для керівництва діяльністю Профспілки між засіданнями ЦК є її Президія, яка підзвітна і підконтрольна ЦК.


 16. Кількісний і персональний склад Президії вибирається із складу членів ЦК і затверджується З'їздом Профспілки.


 17. До складу Президії за посадою входять Голова ЦК та його заступник.


 18. Засідання Президії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, як дві третини членів Президії.
  Рішення Президії приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні членів при наявності кворуму.


 19. Президія:

  19.1. Приймає рішення про витрачання коштів Профспілки.

  19.2. Визначає позицію Профспілки відповідно до соціально-економічної ситуації, готує відповідні пропозиції для розгляду З'їздом, ЦК.

  19.3. Організовує виконання рішень З'їзду, ЦК.

  19.4. Розглядає проекти угод між Профспілкою, Федерацією футболу України та Професіональною футбольною лігою України з питань соціально-економічного, трудового та правового захисту членів Профспілки та здійснює контроль за виконанням укладених угод.

  19.5. Визначає єдину політику фінансової і внутріспілкової роботи.

  19.6. Скликає засідання ЦК (Пленумів).

  19.7. Встановлює і затверджує зразки профспілкових нагород, приймає рішення про нагородження окремих осіб і колективів футбольних клубів, установ, організацій.

  19.8. Приймає рішення про прийняття до Профспілки первинних організацій, а також про їх вихід виключення.

  19.9. Приймає перелік інформаційних і статистичних матеріалів, необхідних для діяльності Профспілки.

  19.10. Керує роботою технічної і правової інспекції праці, інших працівників апарату ЦК.

  19.11. Організовує навчання профспілкового активу, надає практичну допомогу первинним профспілковим організаціям, поширює передовий досвід роботи. Затверджує інструктивно-методичні документи, що регламентують порядок утворення та діяльність профспілкових органів, приймає нормативні документи з питань оплати праці профспілкових працівників.

  19.12. Щорічно звітує про свою роботу у Профспілці на засіданні ЦК.

  19.13. Делегує окремі права і повноваження Голові ЦК з наступним затвердженням його рішень.


 20. Голова Профспілки:

  20.1. Вищою посадовою особою Профспілки є Голова Профспілки, який обирається З'їздом Профспілки на п'ять років і одночасно за посадою є Головою ЦК, Президії, делегатом З'їзду підзвітний З'їзду і ЦК.

  20.2. Рішення про обрання, звільнення з посади голови Профспілки вважається прийнятим, якщо за це проголосували більше, як половина делегатів, присутніх на З'їзді, при наявності кворуму.

  20.3. Звільнення з посади голови Профспілки та його заступника в період між З'їздами з Їх власної ініціативи приймається на засіданні ЦК більшістю голосів, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму.
  У цьому випадку ЦК на своїх засіданнях за поданням Президії ЦК обирає голову, заступника Голови Профспілки на строк до наступного З'їзду. Рішення про їх обрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше, як половина делегатів ЦК при наявності кворуму.

  20.4. Для виконання статутних функцій, здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Профспілки, формує виконавчий апарат ЦК у межах асигнувань, передбачених кошторисом ЦК.

  20.5. Затверджує штатний розклад і функціональні обов'язки працівників виконавчого апарату, Інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільняє працівників апарату. Організовує роботу апарату і несе відповідальність за ЇЇ ефективність.

  20.6. Розпоряджається коштами ЦК в межах повноважень та асигнувань, передбачених бюджетом, має право підпису на фінансових та інших документах.

  20.7. Забезпечує гласність у роботі ЦК, його Президії, комісії.

  20.8. Головує на засіданнях ЦК, Президії, підписує Їх постанови.

  20.9. Організовує підготовку засідань ЦК та його Президії, забезпечує своєчасне доведення до членських організацій постанов ЦК, організовує контроль за їх виконанням,

  20.10. Представляє інтереси Профспілки в органах державної влади, Федерації футболу України, Професіональній футбольній лізі України, громадських організаціях.

  20.11. Здійснює діяльність по виконанню рішень З'їзду ЦК та його Президії.

  20.12. Робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені Профспілки.

  20.13. Організовує надання практичної допомоги профспілковим організаціям у їх діяльності.


 21. Заступник голови Профспілки:

  21.1. Організовує виконання рішень З'їзду Профспілки, засідань ЦК, Президії з питань, які входять в його функціональні обов'язки.

  21.2. Керує певним напрямком діяльності Профспілки згідно з розпорядженням голови ЦК.

  21.3. Виконує у випадку відсутності голови Профспілки покладені на нього обов'язки.

  21.4. Має право підпису на фінансових та інших документах у разі відсутності голови Профспілки.

Кошти та майно Профспілки

 1. Профспілка має повну фінансову самостійність, е власником коштів та іншого майна необхідного для здійснення статутної діяльності.

 2. Через свої керівні органи в межах наданих їм повноважень користується і розпоряджається коштами, будинками, спорудами, культурно-освітніми, спортивними, оздоровчими та іншими закладами, обладнанням та майном, що належать їй на правах власності.

 3. Джерелом коштів та майна профспілки є:
  - щомісячні членські внески в розмірі 1 % заробітної плати членів профспілки;
  - добровільні та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству;
  - обов’язкові щомісячні внески роботодавців ( професіональних футбольних клубів ) на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці ( відповідно до ст.250 Кодексу законів про працю України та ст.44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 4. Працюючі пенсіонери платять внески без урахування одержуваної пенсії.

 5. Вступні членські внески у Профспілку не сплачуються. Профспілковий квиток видається безкоштовно.

 6. Первинні профспілкові організації, залишивши у себе 70 % членських внесків та обов’язкових внесків на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, решту перераховують Всеукраїнській профспілці "Футбол України”: п/р № 26000000600 у Філії ЗАТ “Донгорбанк” в м.Києві, МФО 380065, Код ЄДПОУ 21680045 (відповідно до ст.34 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).

 7. Постанови засідання ЦК про розмір відрахування внесків е обов'язковими для членських організацій усіх рівнів. Профспілкові організації не мають права відмінити або зменшити встановлений розмір відрахувань для діяльності керівних профспілкових структур. Відрахування проводяться щомісячно.

 8. Кошти, що надходять від профспілкових внесків та інших джерел, спрямовуються на внутріспілкову роботу, надання матеріальної і юридичної допомоги членам Профспілки, створення фондів, утримання платного апарату, оздоровчу роботу та інші цілі за кошторисами, затвердженими профспілковими зборами або пленумом ЦК.

 9. Формування штату працівників апарату виборних профспілкових органів, включаючи виборні і невиборні посади, здійснюється, виходячи із необхідності вирішення поставлених завдань, в межах коштів, затверджених на зазначені цілі зборами, пленумом ЦК на строк повноважень цих органів.

 10. З метою підвищення рівня соціального забезпечення та оздоровлення членів Профспілки та їх сімей, профспілкові організації всіх рівнів, починаючи з первинної, можуть здійснювати господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку установ або організацій із статусом юридичної особи, а також утворювати кредитні спілки, благодійні та інші спеціальні фонди за рахунок добровільних і колективних внесків ( відповідно до ст.35 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”). Порядок утворення і витрачання затверджуються зборами, ЦК, Президією.

 11. Первинні профспілкові організації ведуть звітність щодо надходження і витрачання коштів, не рідше одного разу на рік інформують ЦК про їх витрачання.

 12. Діяльність Профспілки, первинних профспілкових організацій регламентується і контролюється ЦК, його Президією та Ревізійною комісією, які обираються З'їздом керуються Статутом Профспілки.

 13. ЦК не несе відповідальності за зобов'язаннями первинних профспілкових організацій, а первинні організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями ЦК за винятком випадків, передбачених Законами України.

Комісії Профспілки

 1. Ревізійна комісія:

  1.1. Ревізійні комісії первинних профспілкових організацій обираються на зборах, а Профспілки — на З'їзді на строк повноважень виборних органів. Кількісний склад ревізійних комісій визначається відповідним органом. Зміст їх роботи визначається Положенням про Ревізійні комісії Профспілки, яке затверджується З'їздом.

  1.2. Ревізійні комісії в межах своєї компетенції ревізують виконання бюджетів, правильність витрат коштів і використання профспілкового майна, перевіряють стан обліку і звітності, діловодства, а також здійснюють контроль за своєчасним розглядом звернень, заяв і скарг членів Профспілки.

  1.3. Голова Ревізійної комісії обирається на зборах, З'їзді Профспілки або на засіданні Ревізійної комісії. Ревізійна комісія обирає із свого складу заступника Голови, секретаря ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

  1.4. Матеріали ревізій і перевірок оформляються відповідним актом і довідкою, які підписують голова, члени ревізійної комісії, секретар та розпорядник коштів органу, який ревізується. У випадку виникнення розбіжностей з органом, який ревізується, ревізійна комісія має право вимагати скликання зборів, засідання Президії, ЦК для обговорення.

  1.5. Члени ревізійних комісій приймають участь в роботі виконавчих органів з правом дорадчого голосу.

  1.6. Ревізійна комісія Профспілки надає методичну і практичну допомогу комісіям первинних організацій.


 2. Мандатна комісія:

  2.1. Обирається З'їздом з числа його делегатів і підзвітна З'їзду.

  2.2. Перевіряє повноваження делегатів З'їзду, членів ЦК, Президії, обраних (делегованих) первинними організаціями, доповідає про це відповідно З'їзду, ЦК та Президії; вносить пропозиції щодо правомочності делегатів З'їзду, членів ЦК та Президії.

  2.3. Розглядає заяви і скарги, що стосуються делегатів З'їзду, членів ЦК або Президії.


 3. Інші комісії.

  3.1. Для здійснення своїх статутних повноважень ЦК може створювати постійні та тимчасові комісії.

  3.2. Профспілкові органи мають право в разі необхідності створювати комісії за напрямками роботи.

Повноваження членів виборних профспілкових органів

 1. Член виборного профспілкового органу представляє інтереси відповідної профспілкової організації в період між зборами. З'їздами, від імені цього органу представляє права і законні інтереси профспілкової організації в державних, громадських та інших органах, у межах наданих йому повноважень.


 2. Повноваження члена виборного профспілкового органу розпочинаються з дня його обрання або визнання повноважень у порядку обумовленому Статутом, і закінчується в день виборів нового складу виборного органу, з дня його відкликання або виводу із складу профспілкового органу.


 3. У своїй діяльності член виборного профспілкового органу керується чинним законодавством, Статутом Профспілки, рішеннями відповідного виборного органу.


 4. Член виборного профспілкового органу підзвітний зборам, Президії, ЦК, З'їзду, відповідному виборному органу.

 5. Член виборного профспілкового органу має право:

  5.1. Ознайомитись з діяльністю відповідної в адміністративному підпорядкуванні профспілкової організації з питань, що його цікавлять.

  5.2. Здійснювати необхідні дії, направлені на захист прав та законних інтересів членів даного трудового колективу, а також на вирішення питань, пов'язаних з реалізацією професійною спілкою Статутних завдань.

  5.3. Вимагати від адміністрації прийняття заходів для вирішення питань, пов'язаних з покращенням умов праці, дотриманням трудового законодавства.

  5.4. Мати гарантії звільненим виборним профспілковим працівникам.

  5.5. За виконання профспілкової роботи голови профкомів можуть отримувати доплати до основної заробітної плати від адміністрації або профкомів;

  5.6. Голова первинної профспілкової організації не може бути звільнений за ініціативою адміністрації без згоди профспілкового органу, яким він обраний І погодження з ЦК.

Про права органів Профспілки як юридичних осіб

 1. Діяльність Профспілки не передбачає одержання прибутку і здійснюється на підставі Конституції України та діючого законодавства.


 2. Організаційні ланки Профспілки набувають статусу юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України".
  Первинні профспілкові організації повідомляють роботодавця із зазначенням складу об'єднуваних ними працівників.


 3. Зареєстрована Профспілка, а також її організаційні ланки здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов'язання через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм Статутом.

Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Профспілки

 1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням З'їзду, а у випадках передбачених пунктом 13.3. Розділу 6, за рішенням ЦК.


 2. Рішення З'їзду з питань змін та доповнень до Статуту Профспілки приймається більшістю голосів делегатів присутніх на його засіданні при наявності не менше 2/3 обраних делегатів.


 3. Рішення засідання ЦК приймається більшістю голосів присутніх її членів при наявності кворуму.

Порядок виходу із Профспілки та припинення її діяльності

 1. На основі рішення не менше двох третин членів Профспілки, які входять до складу первинної організації, вона може вийти із Профспілки, повідомивши про це не пізніше, ніж за три місяці вищий профспілковий орган і виконуючи протягом цього періоду всі обов'язки, передбачені Статутом Профспілки.


 2. У випадку виходу із Профспілки первинної організації, Президія ЦК визначає умови фінансового і майнового врегулювання та інформує ЦК про мотиви прийнятого рішення.


 3. Діяльність Профспілки може бути припинена судом чи за рішенням З'їзду шляхом її ліквідації або реорганізації. Рішення З'їзду вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше двох третин голосів делегатів З'їзду.


 4. Рішення про використання залишку коштів після сплати всіх виплат і погашення заборгованості та майна Профспілки приймає протягом місяця спеціально утворена З'їздом комісія.

Заключні положення

 1. Цей Статут набирає чинності з моменту його затвердження З'їздом. У разі внесення змін і доповнень до законодавства України, що потребують внесення змін до Статуту, а також вступу Профспілки до профспілкових об'єднань, Статут Профспілки приводиться у відповідність до законодавства України, положень відповідного об'єднання за рішенням ЦК.


 2. Питання, не врегульовані Статутом, вирішуються профспілковими органами відповідного рівня у встановленому чинним законодавством України порядку.НОВИНИ
Всі права захищені.
©ВПС "Футбол України" 2006-2015