facebook

1021100 21 listopada den gidnosti i svobodi large

20 листопада на Офіційному веб-порталі ФПУ (fpsu.org.ua) відбулась Інтернет-конференція на тему захисту права на свободу та об’єднання в профспілки.

Конференція була присвячена Дню Гідності та Свободи, що відзначається в нашій державі щороку 21 листопада.

На Ваші запитання відповідали фахівці Департаменту правового захисту апарату ФПУ. Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі з запитань, що надійшли до нас: 

Запитання: 

- Чи припинятиметься членство в профспілці після звільнення та працевлаштування працівника на інше підприємство в межах одного відомства?

                                                                                                                       Олена, м.Полтава

 

Питання щодо членства в профспілці регулюється її статутом.

При звільненні з роботи працівника - члена конкретної профспілки , як правило, виключають зі складу первинної профспілкової організації, до якої він входив, працюючи на підприємстві. Підстава для цього – втрата зв'язку з первинкою та припинення сплати профспілкових внесків.

У разі наявності на новому підприємстві структурної ланки профспілки, членом якої працівник був до останнього звільнення, він може заявити про вступ до її складу, і, таким чином, членство в профспілці відновиться.

Запитання: 

- Чи може працівник бути  членом двох профспілок? Яка з них має надавати згоду у разі звільнення зазначеного працівника за ініціативою роботодавця?

                                                                                                            Лілія, м. Одеса    

 

          Відповідно до статті 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну профспілкову організацію, що діє на підприємстві.

          Статутами (положеннями)  може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках. Отже, не в усіх профспілках дозволяється подвійне членство.

          У разі розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця відповідно до статті 43 КЗпП України необхідна згода виборного органу  (профспілкового представника)  первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

         Якщо працівник  одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві,  згоду на його звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся роботодавець. Тобто, у випадку подвійного членства у профспілці роботодавцю, щоб звільнити працівника за його ініціативою, достатньо згоди однієї первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Запитання: 

- Роботодавець відповідно до умов колективного договору надає членам профкому вільний від роботи час для виконання громадських обов’язків, однак вимагає звіту про його використання за призначенням. Чи правомірні такі вимоги?

                                                                                                 Дмитро, м.Львів

Такі дії роботодавця не правомірні.

Контроль за виконанням громадських обов’язків членами профкому здійснює сам профспілковий комітет. Законодавство не передбачає обов’язку щодо підтвердження ними факту використання вільного від роботи часу для виконання громадської роботи.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон про профспілки) професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Інформацію про результати виконання працівниками громадських обов’язків роботодавець може одержувати з доступних джерел: оприлюднених рішень профспілкового комітету, результатів переговорів та консультацій, публікацій в ЗМІ.

Для належного забезпечення профспілкових гарантій та вимог трудової дисципліни умови надання членам виборних профспілкових органів вільного від роботи часу, визначеного статтею 252 Кодексу законів про працю України і частиною шостою статті 41 Закону про профспілки, необхідно передбачати у колективному договорі.

У разі, якщо колективним договором це питання не врегульоване, роботодавцю та профспілковому органу доцільно спільно розробити та затвердити окремий документ, в якому передбачити, зокрема, порядок повідомлення роботодавця про заплановані профспілкою заходи (дату, місце та час проведення і конкретну їх тривалість) та спосіб інформування роботодавця про персональне залучення працівника до зазначених заходів, а також порядок обліку вільного від роботи часу, який використовується працівниками для виконання громадських обов’язків.

Запитання:

- При зміні  власника підприємства працівникам запропоновано написати заяви про вихід з профспілки, оскільки новий  власник поставив таку умову. Чи правомірна  ця пропозиція? Як діяти в такому випадку членам профспілки та профспілковому комітету?

                                                                                                                                                         Григорій, Чернігів

Вимога власника до членів профспілки щодо написання заяв про вихід з профспілки є неправомірною та носить ознаки дискримінації  у звязку з належністю до профспілки і є втручаням у статутну діяльність профспілки.

Відповідно до статті 36 Конституції України  громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору  їх членів.

Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюється виключно Конституцією і законами України.

Так, частиною другою статті 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (даді – Закон про профспілки) визначено, що забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні чи припиненні трудового договору у звязку з належністю або неналежністю до профспілок, чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

 Відповідно до частини третьої статті 12 цього ж Закону забороняється втручання  роботодавців у статутну діяльність  профспілок, їх організацій та об'єднань.    

 Тому члени первинної профспілкової організації не повинні йти на поводу у власника, не піддаватися його провокаційним пропозиціям, а принципово відстоювати свої права на участь у профспілці.

 Тут також важливу роль має відіграти  профспілковий комітет, який має розглянути це питання на своєму засіданні та звернутися до власника  (роботодавця) з поданням про усунення порушення, а також невідкладно інформувати про порушення вищі профспілкові органи, в тому числі й Федерацію профспілок України, яка веде Єдиний Реєстр порушень прав профспілок та інформує про наявні порушення профспілкових прав  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Держпраці, Мінекономрозвитку та в разі необхідності – Міжнародну організацію праці.

  В разі нереагування власника на подання профкому чи наполяганні на своїй пропозиції написати заяви про вихід з профспілки профком у відповідності до статті 33 Закону про профспілки має право вимагати розірвання трудового договору з керівником підприємства за порушення цього Закону на підставі статті 45 КзпП України.

Запитання:

- При працевлаштуванні працівника роботодавець наполягає на його вступі до однієї з двох профспілок, які діють на підприємстві. Чи обов’язкова для працівника така вимога?

При працевлаштуванні працівник в обов’язковому порядку укладає трудовий договір з роботодавцем.

Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП),  трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Будь-яких інших умов або зобов’язань у трудовому договорі, окрім умов, пов’язаних з виконанням трудових обов’язків, не передбачено.

В статті 22 КЗпП визначено, що відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Статтею 36 Конституції України, громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

Отже, вимога роботодавця  щодо вступу працівника при працевлаштуванні до однієї з профспілок, які діють на підприємстві є незаконною і носить дискримінаційний характер. Працівник може відмовитися від виконання такої вимоги роботодавця, оскільки вона не пов’язана з виконанням його трудових обов’язків.

 

Партнери

fpu logo

vafp logo

ffu logo

upl logo

 pfl logo